Classes

Kahin (Cleric)

Sadin (Paladin)

Sha’ir (Warlock)

Shaykh (Druids)

Sahir (Wizard)

Musha’awith (Sorcerer)

Classes

Yashira saethone saethone